ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ភ្នាល់កីឡា
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 50% សំរាប់បាល់ទាត់
សមាជិកថ្មី ដាក់ប្រាក់ $3 ថែម $5
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100%
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 1%
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%